§ 1.

Foreningens navn er Fotoklubben Slagskygger.dk og er foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune.

§ 2.

Foreningens formål er at hjælpe og støtte medlemmerne i fotografisk henseende, dels ved at afholdelse af klubmøder, med undervisning og foredrag.

Desuden ved udflugtsarrangementer, billedkonkurrence, saglig kritik, og ved at søge at skabe et godt venskabeligt samvær, således at medlemmerne også indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden med råd og vejledning.

§ 3.

Som medlem af foreningen kan optages enhver uberygtet person, der vil overholde denne vedtægts bestemmelse, og som ikke er i restance i andre foreninger.

§ 4.

For medlemskab i foreningen betales et årlig kontingent, hvis størrelse fastsættes af hvert ordinær generalforsamling efter indstilling af bestyrelsen.
Pt. 450 kr. pr. år.

Ved medlemskab fra samme hustand, betaler 1. medlem fuldt kontingent, og efterfølgende medlemmer betaler ½ kontingent.

Kontingentet betales forud med forfald hvert år den 31. august.

§ 5.

Udmeldelse af foreningen skal finde sted inden 1. januar eller 1. juli.

§ 6.

Et medlem, der er i restance, har ingen stemmeret i foreningen anliggende. Ved to måneders restance ophører medlemskabet.

§ 7.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. En eksklusion skal meddeles skriftlig til medlemmet.
Samtidig med eksklusionen, skal den ekskluderede gøres bekendt med, at eksklusionen behandles på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har adgang og taleret for at kunne anke sagen.

§ 8.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert års februar måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingentsatser

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor og suppleant

8. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftlig eller pr. mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
Foreslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 9.

For vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
I alle øvrige tilfælde, er almindelig stemmeflertal afgørende ved afstemninger.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1 /4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller motiveret begæring herom til formanden.

§ 11.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og et bestyrelsesmedlem.

Formanden vælges direkte af generalforsamlingen med et selvstændigt punkt på dagsorden.

På ulige år er formand og sekretær på valg, og på lige år er næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem på valg.

Bestyrelsessuppleanter er ligesom revisor og revisorsuppleanter på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Valgbare til posterne er alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, under ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 12.

Foreningen tegnes af formanden.

§ 13.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Foreningens regnskab skal føres efter god regnskabsmæssigt skik.

Årsregnskabet skal fremsendes skriftlig og med revisorens påtegning sammen

med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kontingentbetalingen skal registreres på en sådan måde, at registreringen samtidig kan fungere som medlemskartotek.

§ 14.

Foreningen kan ikke opløses så længe mindst 5 medlemmer ønsker at fortsætte den.

Opløses foreningen, tilfalder den aktiver almennyttige eller velgørende formål.

§ 15.

Denne vedtægt vil til enhver tid være underlagt "Lov om Folkeoplysningen".

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling, den 08/02 - 2012

Vedtægterne er underskrevet af: